Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Ramowy plan półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kozienicach

Ramowy plan półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kozienicach

Termin półkolonii 15.07.2019- 26.07.2019
kliknij tu by zobaczyćCzytaj więcej

Półkolonie Wakacje z Dwójką 2019

„WAKACJE Z DWÓJKĄ – 2019” PÓŁKOLONIEW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr2 IM. KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO W KOZIENICACH
ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego  w Kozienicach, ul. Głowaczowska 33
TERMIN: okres: 15.07.2019 – 26.07.2019; dni: od poniedziałku do piątku; czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;

Czytaj więcej

Dzień Otwarty 13 maja

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja szkoły informuje, że najbliższy dzień otwarty szkoły odbędzie się 13 maja 2019 o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy!
Czytaj więcej

Zakończenie strajku

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
W związku z decyzją ZNP o zawieszeniu strajku pracowników oświaty informuję, że zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach, począwszy od 29 kwietnia odbywać się będą zgodnie z planem.

Dyrektor
Andrzej Boryczka
Czytaj więcej

Strajk- informacja

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE

informuję, że w dniu 24.04.2019 r. (środa) nauczyciele będą kontynuowali akcję strajkową w naszej szkole.

W związku z tym żadne zajęcia na terenie szkoły nie będą się odbywały. Bardzo proszę Państwa o zapewnienie dzieciom opieki, w sytuacjach szczególnych zapewnię uczniom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Jeśli strajk się zakończy - będę Państwa informował. Bardzo przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie.

dyrektor szkoły - Andrzej Boryczka
Czytaj więcej

Zmiana terminu Balu

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJALNYCH I VIII SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 2!

DYREKCJA SZKOŁY INFORMUJE ŻE PLANOWANY NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. BAL DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM I VIII PSP 2 ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE.

Czytaj więcej

Egzamin dla uczniów klas VIII

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE
KLAS VIII
DYREKCJA PSP NR 2 W KOZIENICACH INFORMUJE, ŻE MIMO TRWAJĄCEGO STRAJKU PRACOWNIKÓW OŚWIATY EGZAMIN dla klas VIII ODBĘDZIE SIĘ W WYZNACZONYM WCZEŚNIEJ TERMINIE
TO JEST: 15, 16,17 KWIETNIA 2019 R.
POCZĄTEK EGZAMINU KAŻDEGO DNIA GODZ:9:00.
UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZ: 8:30.

PORANNY WYJAZD AUTOBUSU Z ŁUCZYNOWA DLA UCZNIÓW KLAS III O STAŁEJ PORZE JAK W DNI NAUKI SZKOLNEJ A POWRÓT OKOŁO 12:30

Czytaj więcej

Egzamin Gimnazjalny-ważna informacja

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE
KLAS III GIMNAZJALNYCH
DYREKCJA PSP NR 2 W KOZIENICACH INFORMUJE, ŻE MIMO TRWAJĄCEGO STRAJKU PRACOWNIKÓW OŚWIATY EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W WYZNACZONYM WCZEŚNIEJ TERMINIE
TO JEST: 10, 11,12 KWIETNIA 2019 R.
POCZĄTEK EGZAMINU KAŻDEGO DNIA GODZ:9:00.
UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZ: 8:30.

PORANNY WYJAZD AUTOBUSU Z ŁUCZYNOWA DLA UCZNIÓW KLAS III O STAŁEJ PORZE JAK W DNI NAUKI SZKOLNEJ A POWRÓT OKOŁO 12:30

Czytaj więcej

Strajk- informacja dla rodziców

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym
za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Czytaj więcej